- .

1.2.2016. 29.2.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 2432/2012, XIII ... - :
22.2.2016.
2 No 3098/2014, I ... ... :
16.2.2016.
3 No 3870/2014, XIII ... ...,
...
:
12.2.2016.
20.2.2016.
4 No 645/2015, I ...,
...,
...
...,
...,
...
:
17.2.2016.
5 No 1074/2015, IX ... ... :
18.2.2016.
6 No 1479/2015, I ... - :
1.2.2016.
7 No 1965/2015, XVIII ... .. :
.
24.2.2016.
8 No 2000/2015, XII ... ,
...,
...
:
.
11.2.2016.
9 No 2003/2015, XVI ... :
4.2.2016.
10 No 2027/2015, XVIII . / 2- 2000 :
.
9.2.2016.
11 No 2034/2015, XII ... :
.
26.2.2016.
12 No 2059/2015, XVI ...,
...,
...
...,
...
:
25.2.2016.
13 No 2087/2015, V ... :
.
10.2.2016.
14 No 2116/2015, I ... ...,
...
:
23.2.2016.
15 No 2195/2015, IX ... ... :
17.2.2016.
16 No 2219/2015, VI ... :
.
11.2.2016.
17 No 2355/2015, VI ... ... :
.
8.2.2016.
18 No 2356/2015, IX ...,
...,
....
- :
3.2.2016.
19 No 2366/2015, I . ... ... :
5.2.2016.
20 No 2384/2015, VI ... .6.-.. :
.
12.2.2016.
21 No 2389/2015, I ... 4 :
1.2.2016.
22 No 2496/2015, XVI ... :
17.2.2016.
23 No 2505/2015, I ,
...
:
11.2.2016.
24 No 2569/2015, XIII ... ... :
17.2.2016.
25 No 2598/2015, VI - ... :
.
11.2.2016.
26 No 2610/2015, IX ... ... :
11.2.2016.
27 No 2618/2015, XVI ... ... :
5.2.2016.
28 No 2649/2015, XII ... .... :
.
23.2.2016.
29 No 2655/2015, XVI ... ...,
...
:
29.2.2016.
30 No 2659/2015, XII ... ...,
...
:
.
11.2.2016.
31 No 2693/2015, V ... :
.
25.2.2016.
25.2.2016.
32 No 2706/2015, VI ... - :
.
1.2.2016.
33 No 2762/2015, XII . ... ... :
.
1.2.2016.
1.2.2016.
34 No 2826/2015, IX ... - :
24.2.2016.
35 No 2889/2015, XVIII ... :
.
17.2.2016.
36 No 2948/2015, XVII ...,
...
:
.
26.2.2016.
37 No 2978/2015, I ...,
...,
...,
...
...,
...,
:
5.2.2016.
38 No 2985/2015, V ..-.6. :
.
25.2.2016.
39 No 3022/2015, XVIII ... ... :
.
29.2.2016.
40 No 3107/2015, VI . / .-. :
.
2.2.2016.
2.2.2016.
41 No 3117/2015, IX . ... ... :
15.2.2016.
15.2.2016.
42 No 3161/2015, V ... :
.
24.2.2016.
43 No 3182/2015, XIII ... :
15.2.2016.
44 No 3190/2015, IX ... ... :
11.2.2016.
45 No 3203/2015, V ... - :
.
17.2.2016.
46 No 3237/2015, XVIII ... :
.
24.2.2016.
47 No 3286/2015, XII ... ...,
...
:
.
16.2.2016.
48 No 3297/2015, XVI ... :
17.2.2016.
49 No 3305/2015, VI ... :
.
11.2.2016.
50 No 3319/2015, XVII . / - :
.
22.2.2016.
51 No 3354/2015, V ... :
.
23.2.2016.
23.2.2016.
52 No 3355/2015, V ... :
.
18.2.2016.
53 No 3367/2015, VI . / - -2006 :
.
29.2.2016.
54 No 3480/2015, VI ... 05 :
.
24.2.2016.
55 No 3509/2015, XVII ... ... :
.
26.2.2016.
26.2.2016.
56 No 3516/2015, VI ... ... :
.
22.2.2016.
57 No 3633/2015, IX ... ... :
8.2.2016.
17.2.2016.
58 No 3665/2015, XIII ... ... :
12.2.2016.
20.2.2016.
59 No 3689/2015, IX . ... ... :
22.2.2016.
22.2.2016.
60 No 3700/2015, XVII ...,
...
  :
.
22.2.2016.
22.2.2016.
61 No 3738/2015, XVIII ...,
...
  :
.
24.2.2016.
62 No 3756/2015, V ... ... :
.
19.2.2016.
26.2.2016.
63 No 3768/2015, VI ... :
.
24.2.2016.
64 No 3769/2015, XIII ... ... :
19.2.2016.
65 No 3787/2015, XII ... ... :
.
4.2.2016.
66 No 3795/2015, XII ...,
...
  :
.
15.2.2016.
15.2.2016.
67 No 3798/2015, XVII ... ... :
.
25.2.2016.
68 No 87/2016, I ...,
...
  :
16.2.2016.
69 No 131/2016, XVIII ...,
...
  :
.
17.2.2016.
17.2.2016.
70 No 156/2016, V ...,
...
  :
.
23.2.2016.
23.2.2016.
71 No 248/2016, I ...,
...
  :
25.2.2016.
25.2.2016.
72 No 470/2015, XI .VI. - . ... :
2.2.2016.
...
73 No 470/2015, XI .VI. - . ... :
2.2.2016.
...
15.2.2016.
74 No 529/2015, III ... ... :
.
26.2.2016.
75 No 1181/2015, XI .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ . ... :
23.2.2016.
...
76 No 1181/2015, XI .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ . ... :
23.2.2016.
...
77 No 1296/2015, II 07 :
5.2.2016.
78 No 1345/2015, XI .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ . ... :
29.2.2016.
...
79 No 1345/2015, XI .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ . ... :
29.2.2016.
...
80 No 1452/2015, II ... . :
2.2.2016.
81 No 1479/2015, X .V. - .201-208 / .203 .206, .4/ . ... :
10.2.2016.
...
82 No 1662/2015, X .V. - .194-197 / .196 / . ...,
:
16.2.2016.
...
16.2.2016.
83 No 1662/2015, X .V. - .194-197 / .196 / . ...,
:
16.2.2016.
...
84 No 1799/2015, XI ... . :
23.2.2016.
85 No 1940/2015, XIV .V. - .209-211 . ... :
1.2.2016.
...
12.2.2016.
86 No 2022/2015, XV .XI. . ... :
11.2.2016.
...
24.2.2016.
87 No 2045/2015, II ... . . :
11.2.2016.
88 No 2108/2015, IV , .. :
17.2.2016.
89 No 2186/2015, IV 21 :
17.2.2016.
90 No 2282/2015, X ... . :
15.2.2016.
91 No 2307/2015, III ... . :
.
15.2.2016.
92 No 2332/2015, X ... :
15.2.2016.
93 No 2376/2015, III .VI. - . -.228-240 . ... :
.
11.2.2016.
...
94 No 2381/2015, XV ...,
...
... :
2.2.2016.
...
9.2.2016.
95 No 2410/2015, IV ... :
17.2.2016.
96 No 2427/2015, III ... . :
.
15.2.2016.
97 No 2429/2015, IV ... . :
18.2.2016.
98 No 2430/2015, XI ... . :
24.2.2016.
99 No 2433/2015, III ... . :
.
12.2.2016.
100 No 2447/2015, III ... - . :
.
8.2.2016.
101 No 2479/2015, IV , .. :
17.2.2016.
102 No 2483/2015, IV ... :
17.2.2016.
103 No 2525/2015, IV -97 :
18.2.2016.
104 No 2537/2015, III ... . :
.
26.2.2016.
105 No 2560/2015, X ... . :
15.2.2016.
106 No 2561/2015, XIV ... . :
25.2.2016.
107 No 2577/2015, VII .85-88 ... . :
29.2.2016.
108 No 2595/2015, III ... . :
.
19.2.2016.
109 No 2599/2015, XV ... . :
3.2.2016.
110 No 2613/2015, XI ... . :
17.2.2016.
111 No 2614/2015, III ... . . :
.
18.2.2016.
112 No 2623/2015, XI .V. - .209-211 . ... :
22.2.2016.
...
113 No 2671/2015, XV ... . :
26.2.2016.
114 No 2674/2015, XIV ... . :
2.2.2016.
115 No 2675/2015, IV ... . :
12.2.2016.
116 No 2709/2015, II .XI. . ... :
18.2.2016.
...
117 No 2712/2015, XV .V. - .209-211 . ...,
...
:
16.2.2016.
...
...
16.2.2016.
118 No 2728/2015, III ... .. :
.
29.2.2016.
119 No 2772/2015, XI ... . :
18.2.2016.
120 No 2793/2015, XIV - -- :
17.2.2016.
121 No 2795/2015, XIV - -- :
5.2.2016.
122 No 2796/2015, VII - -- :
12.2.2016.
123 No 2811/2015, II ... . :
10.2.2016.
124 No 2812/2015, VII ... . :
29.2.2016.
125 No 2823/2015, XI .XI. . ... :
8.2.2016.
...
8.2.2016.
126 No 4/2016, XIV ... . :
25.2.2016.
127 No 15/2016, II ... . :
11.2.2016.
128 No 56/2016, IV - .23, 25 27 . ... :
4.2.2016.
129 No 61/2016, XV .XI. . ... :
4.2.2016.
...
4.2.2016.
130 No 70/2016, XV ... ... :
18.2.2016.
131 No 78/2016, XI - .23, 25 27 ... . :
2.2.2016.
.
132 No 83/2016, XI .V. - .194-197 / .196 / . ... :
16.2.2016.
...
16.2.2016.
133 No 93/2016, II .V. - .194-197 / .196 / . ...,
...
:
18.2.2016.
...
...
134 No 95/2016, III .XI. . ... :
.
17.2.2016.
...
135 No 107/2016, XV ... . :
23.2.2016.
136 No 112/2016, XIV ... . :
16.2.2016.
137 No 114/2016, XI .III. - - . ... :
2.2.2016.
...
138 No 115/2016, XV ... :
29.2.2016.
139 No 121/2016, XIV ... :
29.2.2016.
140 No 144/2016, XIV .78 . ... :
15.2.2016.
...
141 No 148/2016, XV ... . :
15.2.2016.
142 No 155/2016, IV .78 . ... :
26.2.2016.
...
26.2.2016.
143 No 175/2016, XV .V. - .194-197 / .196 / . ...,
...
:
5.2.2016.
...
...
5.2.2016.
144 No 180/2016, X .VIII. - - .. .- . ... :
4.2.2016.
...
4.2.2016.
145 No 181/2016, XIV .XI. . ... :
22.2.2016.
...
22.2.2016.
146 No 215/2016, IV .XI. . ... :
8.2.2016.
...
8.2.2016.
147 No 235/2016, XIV .78 . ... :
24.2.2016.
...
24.2.2016.
148 No 236/2016, II .XI. . ... :
11.2.2016.
...
11.2.2016.
149 No 240/2016, XV .XI. . ... :
11.2.2016.
...
11.2.2016.
150 No 272/2016, VII .VI. - . ... :
12.2.2016.
...
151 No 291/2016, IV .VIII. - - .. .- . ... :
19.2.2016.
...
19.2.2016.
152 No 298/2016, X .XI. . ... :
17.2.2016.
...
17.2.2016.
153 No 299/2016, III .XI. . ... :
.
25.2.2016.
...
25.2.2016.
154 No 332/2016, XI .XI. . ... :
18.2.2016.
...
18.2.2016.
155 No 353/2016, X .XI. . ... :
24.2.2016.
...
156 No 353/2016, X .XI. . ... :
24.2.2016.
...
24.2.2016.
157 No 354/2016, XIII .XI. . ... :
26.2.2016.
...
26.2.2016.
158 No 357/2016, II .XI. . ... :
23.2.2016.
...
23.2.2016.
159 No 367/2016, VII .VI. - . -.228-240 . ... :
29.2.2016.
...
160 No 392/2016, XVIII . ... :
.
26.2.2016.
...