- .

1.7.2016. 30.8.2016.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 516/2014, XVIII ... ...,
...,
...
:
.
27.6.2016.
12.7.2016.
2 No 3992/2014, XVI ...,
...
... :
4.7.2016.
26.7.2016.
3 No 1019/2015, XVIII ... :
.
29.1.2016.

:
22.7.2016
393/2016
22.7.2016.
4 No 1564/2015, IX ...,
.. ,
...
:
5.5.2016.
5.7.2016.
5 No 1938/2015, IX - :
17.3.2016.

:
20.7.2016
390/2016
20.7.2016.
6 No 1939/2015, I ...,
...,
...
:
19.10.2015.

: 15.1.2016
1375/2015

: 5.7.2016
1893/2016
5.7.2016.
7 No 2272/2015, IX ... ... :
9.6.2016.
9.7.2016.
8 No 2598/2015, VI - ... :
.
11.2.2016.

:
8.7.2016
332/2016
8.7.2016.
9 No 2634/2015, XII :
.
6.7.2016.
6.7.2016.
10 No 2763/2015, I , , , , ., ... ... :
14.1.2016.

:
26.5.2016
232/2016
7.7.2016.
11 No 2782/2015, IX ... ... :
20.6.2016.
7.7.2016.
12 No 2900/2015, XII ... ...,
..
:
.
20.5.2016.
14.7.2016.
13 No 2977/2015, VI ... :
.
26.5.2016.
5.7.2016.
14 No 3034/2015, XII - ... :
.
14.6.2016.
8.7.2016.
15 No 3061/2015, XIII ... ... :
12.4.2016.

:
20.7.2016
427/2016
20.7.2016.
16 No 3140/2015, IX ... :
17.6.2016.
28.7.2016.
17 No 3193/2015, V ... ...,
...
:
.
15.7.2016.
15.7.2016.
18 No 3465/2015, XIII ... :
17.5.2016.
14.7.2016.
19 No 3587/2015, XII 2014 :
.
13.7.2016.
13.7.2016.
20 No 3693/2015, XIII :
14.6.2016.
19.7.2016.
21 No 3701/2015, XVIII ... ... :
.
18.7.2016.
26.7.2016.
22 No 3803/2015, V ... ... :
.
5.7.2016.
5.7.2016.
23 No 5/2016, VI ... :
.
9.6.2016.
16.7.2016.
24 No 47/2016, XVIII ... - :
.
11.4.2016.

:
14.7.2016
473/2016
14.7.2016.
25 No 58/2016, XVI - . 49 ... ... :
5.7.2016.
22.7.2016.
26 No 92/2016, IX - ... :
23.3.2016.

:
19.7.2016
414/2016
19.7.2016.
27 No 164/2016, XVI - , ... ... :
23.6.2016.
13.7.2016.
28 No 272/2016, XVI ... ... :
31.5.2016.
2.7.2016.
29 No 292/2016, V .. :
.
7.7.2016.
7.7.2016.
30 No 324/2016, V ... . :
.
20.5.2016.

:
11.7.2016
525/2016
11.7.2016.
31 No 427/2016, I ... - :
21.4.2016.

:
19.7.2016
460/2016
19.7.2016.
32 No 711/2016, V - . 49 ... ... :
.
1.7.2016.
21.7.2016.
33 No 749/2016, IX ...,
...
...,
...,
...
:
16.6.2016.
12.7.2016.
34 No 773/2016, VI - , ... ... :
.
28.6.2016.
13.7.2016.
35 No 780/2016, XVII - . 49 ... ...,
...
:
.
4.7.2016.
4.7.2016.
36 No 781/2016, XVII - . 49 ... ... :
.
22.6.2016.
7.7.2016.
37 No 803/2016, XVIII - , ... ... :
.
6.7.2016.
21.7.2016.
38 No 910/2016, XVIII ... :
.
24.6.2016.
15.7.2016.
39 No 947/2016, XVI -. :
8.7.2016.
16.7.2016.
40 No 977/2016, I :
27.7.2016.
27.7.2016.
41 No 978/2016, XII ... :
.
12.7.2016.
20.7.2016.
42 No 1005/2016, XVI .. :
11.7.2016.
28.7.2016.
43 No 1052/2016, IX - . 49 ... ... :
20.6.2016.
8.7.2016.
44 No 1131/2016, XII - . 49 ... ... :
.
13.7.2016.
13.7.2016.
45 No 1207/2016, IX - :
14.7.2016.
14.7.2016.
46 No 1221/2016, XVIII , , , , ., ... ... :
.
22.7.2016.
22.7.2016.
47 No 1260/2016, XVI - . 49 ... ... :
1.7.2016.
13.7.2016.
48 No 1269/2016, VI , , , , ., ... ... :
.
7.7.2016.
29.7.2016.
49 No 1299/2016, V - . 49 ... ... :
.
7.7.2016.
7.7.2016.
50 No 1306/2016, XVII - ...,
...
  :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
51 No 1319/2016, XVII - ...,
...
  :
.
4.7.2016.
4.7.2016.
52 No 1320/2016, V - ...,
...
  :
.
1.7.2016.
1.7.2016.
53 No 1384/2016, IX - . 49 ... ... :
11.7.2016.
11.7.2016.
54 No 1403/2016, VIII - , ... ...,
:
.
15.7.2016.
23.7.2016.
55 No 1451/2016, XII - ...,
...
. :
.
19.7.2016.
19.7.2016.
56 No 1459/2016, V /; ; ... - :
.
1.7.2016.
15.7.2016.
57 No 1613/2016, XVIII ... :
.
1.7.2016.
19.7.2016.
58 No 1614/2016, XVII - ...,
...
  :
.
5.7.2016.
5.7.2016.
59 No 1654/2016, XVI - ...,
...
  :
8.7.2016.
8.7.2016.
60 No 1664/2016, XII - ...,
...
  :
.
18.7.2016.
18.7.2016.
61 No 1796/2016, V - ...,
...
  :
.
20.7.2016.
20.7.2016.
62 No 1812/2016, I ... :
8.7.2016.
19.7.2016.
63 No 2151/2013, XIV . ... :
19.9.2014.
...
6.10.2014.

: 10.3.2016
504/2015

: 11.7.2016
472/2016
11.7.2016.
64 No 3078/2014, X - () ... ... :
5.7.2016.
13.7.2016.
65 No 1527/2015, XI . ... :
28.3.2016.
...
12.4.2016.

:
6.7.2016
202/2016
6.7.2016.
66 No 2460/2015, IV ... . :
13.4.2016.

:
11.7.2016
10215/2016
11.7.2016.
67 No 2498/2015, II ... :
10.3.2016.

:
15.7.2016
10137/2016
15.7.2016.
68 No 2669/2015, III ... . . :
.
21.3.2016.

:
15.7.2016
10162/2016
15.7.2016.
69 No 2706/2015, IV - () ... ... :
20.6.2016.
...
8.7.2016.
6.7.2016.
70 No 2813/2015, X ... . :
3.6.2016.
7.7.2016.
71 No 2819/2015, III ... :
.
26.4.2016.

:
15.7.2016
10221/2016
15.7.2016.
72 No 5/2016, III ... . :
.
7.4.2016.

:
15.7.2016
10202/2016
15.7.2016.
73 No 111/2016, III - :
.
17.5.2016.

:
14.7.2016
10248/2016
14.7.2016.
74 No 134/2016, II .. :
2.6.2016.
12.7.2016.
75 No 137/2016, II - :
15.4.2016.

:
11.7.2016
10247/2016
11.7.2016.
76 No 204/2016, X -93 . :
28.4.2016.

:
11.7.2016
10235/2016
11.7.2016.
77 No 210/2016, III . :
.
12.4.2016.

:
1.7.2016
10212/2016
1.7.2016.
78 No 245/2016, II .. - :
17.6.2016.
9.7.2016.
79 No 269/2016, XI ... . :
18.5.2016.

:
18.7.2016
10245/2016
18.7.2016.
80 No 355/2016, XIII ... :
25.4.2016.

:
19.7.2016
10208/2016
19.7.2016.
81 No 370/2016, VII ... :
20.6.2016.
14.7.2016.
82 No 397/2016, III ... . :
.
21.4.2016.

:
1.7.2016
10213/2016
1.7.2016.
83 No 419/2016, XIV ... . :
10.5.2016.
1.7.2016.
84 No 478/2016, XIV ... :
28.4.2016.

:
14.7.2016
10221/2016
14.7.2016.
85 No 481/2016, III . :
.
12.5.2016.

:
15.7.2016
10241/2016
15.7.2016.
86 No 502/2016, VII ... . :
19.4.2016.

:
12.7.2016
10228/2016
12.7.2016.
87 No 505/2016, III ... . :
.
14.5.2016.
28.7.2016.
88 No 512/2016, XV .78 . ... :
26.4.2016.
...
27.4.2016.

:
7.7.2016
237/2016
7.7.2016.
89 No 541/2016, IV ... . :
7.6.2016.
8.7.2016.
90 No 555/2016, VII ... . . ,
.
:
13.6.2016.
1.7.2016.
91 No 556/2016, XI ... . . :
8.7.2016.
2.8.2016.
92 No 681/2016, X ... . :
8.7.2016.
30.7.2016.
93 No 682/2016, XIV ... . :
7.6.2016.
26.7.2016.
94 No 683/2016, XV ... . :
4.5.2016.
21.7.2016.
95 No 693/2016, VII ... . :
31.5.2016.

:
20.7.2016
10253/2016
20.7.2016.
96 No 707/2016, VII ... . :
4.7.2016.
26.7.2016.
97 No 719/2016, IV ... :
29.6.2016.
20.7.2016.
98 No 723/2016, IV ... . :
7.6.2016.
12.7.2016.
99 No 775/2016, VII ... . . :
14.6.2016.
5.7.2016.
100 No 802/2016, XIV . ...,
...
:
4.7.2016.
...
...
4.7.2016.
101 No 808/2016, XIII ... . :
20.6.2016.
28.7.2016.
102 No 810/2016, XIII ... -. :
4.7.2016.
2.8.2016.
103 No 813/2016, XV ... -. :
7.6.2016.
14.7.2016.
104 No 815/2016, III ... . :
.
28.6.2016.
14.7.2016.
105 No 816/2016, X ... . :
17.6.2016.
15.7.2016.
106 No 817/2016, XIV ... -. :
21.6.2016.
16.7.2016.
107 No 825/2016, XI ... . :
13.6.2016.
26.7.2016.
108 No 833/2016, XI ... . :
8.6.2016.
28.7.2016.
109 No 844/2016, XI ... . . :
10.6.2016.
2.7.2016.
110 No 845/2016, XV ... . . ,
.,
.
:
9.6.2016.
8.7.2016.
111 No 875/2016, IV ... . :
11.7.2016.
2.8.2016.
112 No 877/2016, XIV ... . :
8.6.2016.
8.7.2016.
113 No 936/2016, XIV ... . :
22.6.2016.
19.7.2016.
114 No 937/2016, II ... . :
30.6.2016.
21.7.2016.
115 No 938/2016, XV ... . :
7.6.2016.

:
25.7.2016
10249/2016
25.7.2016.
116 No 942/2016, III . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ,
...
  :
.
15.6.2016.
1.7.2016.
117 No 991/2016, III . ... :
.
15.6.2016.
...
22.7.2016.
1.7.2016.
118 No 996/2016, II . ... :
23.6.2016.
...
11.7.2016.
9.7.2016.
119 No 1042/2016, VII ... . :
11.7.2016.
2.8.2016.
120 No 1053/2016, X ... . :
13.7.2016.
2.8.2016.
121 No 1060/2016, IV . ... :
27.6.2016.
...
5.7.2016.
13.7.2016.
122 No 1074/2016, XV ... . . :
23.6.2016.
13.7.2016.
123 No 1076/2016, XIV ... . :
23.6.2016.
15.7.2016.
124 No 1083/2016, XV ... . :
28.6.2016.
20.7.2016.
125 No 1093/2016, X .78 . ... :
22.6.2016.
...
22.6.2016.
12.7.2016.
126 No 1095/2016, XIV . ... :
13.7.2016.
...
29.7.2016.
127 No 1101/2016, XI . ... :
11.7.2016.
...
18.7.2016.
27.7.2016.
128 No 1109/2016, XIII .78 . ... :
1.7.2016.
...
1.7.2016.
19.7.2016.
129 No 1114/2016, XV ... . . :
29.6.2016.
16.7.2016.
130 No 1132/2016, II . ...,
...,
...,
...
:
5.7.2016.
...
...
...
...
5.7.2016.
131 No 1135/2016, II ... . :
5.7.2016.
26.7.2016.
132 No 1144/2016, VII .78 . ... :
8.7.2016.
...
8.7.2016.
29.7.2016.
133 No 1153/2016, VII . ... :
8.7.2016.
...
8.7.2016.
134 No 1154/2016, XV .78 . ... :
5.7.2016.
...
5.7.2016.
21.7.2016.
135 No 1166/2016, XI ... . :
18.7.2016.
5.8.2016.
136 No 1172/2016, IV . ... :
8.7.2016.
...
8.7.2016.
137 No 1180/2016, III .78 . ... :
.
14.7.2016.
...
29.7.2016.
30.7.2016.
138 No 1188/2016, III .78 . ... :
.
15.7.2016.
...
28.7.2016.
2.8.2016.
139 No 1198/2016, XIII , . ... :
3.8.2016.
...
3.8.2016.
140 No 1238/2016, XI . ... :
1.7.2016.
...
1.7.2016.
141 No 1245/2016, X . ... :
12.7.2016.
...
12.7.2016.
142 No 1250/2016, II . ... :
7.7.2016.
...
7.7.2016.
143 No 1252/2016, I . N.E.J. :
4.7.2016.
N.E.J.
4.7.2016.

: -
8.7.2016
280/2016
8.7.2016.
144 No 1257/2016, XI . ... :
11.7.2016.
...
11.7.2016.
145 No 1269/2016, XIII . ... :
5.7.2016.
...
5.7.2016.
146 No 1283/2016, IV . ... :
8.7.2016.
...
8.7.2016.
147 No 1295/2016, XIV . ... :
13.7.2016.
...
13.7.2016.
148 No 1331/2016, II . ... :
22.7.2016.
...
22.7.2016.
149 No 1332/2016, II . ... :
18.7.2016.
...
18.7.2016.
150 No 1349/2016, XIV . ... :
19.7.2016.
...
19.7.2016.
151 No 1351/2016, XIII . ... :
21.7.2016.
...
21.7.2016.
152 No 1352/2016, XIII . ... :
19.7.2016.
...
19.7.2016.
153 No 1364/2016, II . ... :
20.7.2016.
...
20.7.2016.
154 No 1379/2016, III . ... :
.
21.7.2016.
...
21.7.2016.
155 No 1382/2016, II . ... :
28.7.2016.
...
28.7.2016.
156 No 1404/2016, III ... . :
.
28.7.2016.
28.7.2016.
157 No 1421/2016, XIII . ... :
28.7.2016.
...
28.7.2016.
158 No 1425/2016, III . ... :
.
29.7.2016.
...
29.7.2016.
159 No 1435/2016, II - . ... :
30.7.2016.
...
30.7.2016.
2.8.2016.
160 No 1441/2016, XV , . ... :
1.8.2016.
...
1.8.2016.
161 No 1457/2016, XV . ... :
3.8.2016.
...
3.8.2016.