-

1.6.2017. 30.6.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 267/2013, IX ... ... :
6.2.2014.

: 19.6.2017
400/2014

: 14.6.2017
6274/2014
14.6.2017.
2 No 865/2014, XVI ... :
9.12.2014.

: 20.1.2016
377/2015

: 1.6.2017
5315/2016
1.6.2017.
3 No 1820/2014, IX ...,
...
...,
...,
...
:
17.12.2014.

: 20.10.2016
202/2016

: 1.6.2017
181/2017
1.6.2017.
4 No 513/2015, V ... ,
,
:
.
27.11.2015.

: 14.4.2016
85/2016

: 12.6.2017
3792/2016
12.6.2017.
5 No 1074/2015, IX , , , , ., ... ... :
18.2.2016.

: 29.7.2016
333/2016

: 3.4.2017
5509/2016
8.6.2017.
6 No 2655/2015, XVI ... ...,
...
:
29.2.2016.

: 7.7.2016
382/2016

: 8.6.2017
5084/2016
8.6.2017.
7 No 463/2016, I ... :
31.1.2017.

:
8.6.2017
241/2017
8.6.2017.
8 No 464/2016, XVI ... :
17.1.2017.

:
9.6.2017
254/2017
9.6.2017.
9 No 465/2016, VI ... :
.
17.1.2017.

:
15.6.2017
243/2017
15.6.2017.
10 No 1130/2016, I ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
28.4.2017.
13.6.2017.
11 No 1749/2016, V .-.. ,
...,
,
...
:
.
23.12.2016.

:
9.6.2017
134/2017
9.6.2017.
12 No 1782/2016, XIX ... :
18.5.2017.
15.6.2017.
13 No 1846/2016, VI ...,
...
:
.
26.5.2017.
24.6.2017.
14 No 1893/2016, XVI , ... :
12.12.2016.

:
9.6.2017
106/2017
9.6.2017.
15 No 2116/2016, XVI , - - :
9.1.2017.

:
2.6.2017
138/2017
2.6.2017.
16 No 2154/2016, I , - - :
9.2.2017.

:
21.6.2017
280/2017
21.6.2017.
17 No 2156/2016, I , - - :
10.1.2017.

:
23.6.2017
153/2017
23.6.2017.
18 No 2453/2016, V ... .. :
.
31.5.2017.
20.6.2017.
19 No 2501/2016, V :
.
13.2.2017.

:
1.6.2017
270/2017
1.6.2017.
20 No 2793/2016, XIX ... :
23.3.2017.
3.6.2017.
21 No 3342/2016, I - ... :
13.2.2017.

:
23.6.2017
275/2017
23.6.2017.
22 No 12/2017, V ; :
.
4.5.2017.
1.6.2017.
23 No 108/2017, IX ... :
12.5.2017.
6.6.2017.
24 No 122/2017, V ... :
.
15.5.2017.
6.6.2017.
25 No 148/2017, V 2015 ... :
.
26.5.2017.
14.6.2017.
26 No 325/2017, XVII ; ...,
...
... :
.
2.6.2017.
2.6.2017.
27 No 330/2017, XVI ... ... :
16.5.2017.
6.6.2017.
28 No 354/2017, VI ... :
.
26.5.2017.
16.6.2017.
29 No 451/2017, XVIII - ... :
.
23.5.2017.
16.6.2017.
30 No 468/2017, VIII - , ; . ... ... :
.
1.6.2017.
15.6.2017.
31 No 586/2017, XII ... ...,
...
:
.
6.6.2017.
14.6.2017.
32 No 644/2017, XIX - , ... ...,
:
16.5.2017.
1.6.2017.
33 No 722/2017, XVIII - , ... ... :
.
23.5.2017.
7.6.2017.
34 No 750/2017, VIII ... ... :
.
31.5.2017.
23.6.2017.
35 No 763/2017, IX -11 :
1.6.2017.
1.6.2017.
36 No 792/2017, IX ... :
5.6.2017.
5.6.2017.
37 No 848/2017, XVI - , ... ... :
2.6.2017.
10.6.2017.
38 No 977/2017, VIII ; ... ... :
.
18.5.2017.
10.6.2017.
39 No 1046/2017, I /; ; ... :
21.6.2017.
21.6.2017.
40 No 1176/2017, XVII - ...,
...
  :
.
20.6.2017.
20.6.2017.
41 No 1180/2017, IX ; .() 655/2014 ... :
15.5.2017.
13.6.2017.
42 No 1189/2017, XVIII ; ...   :
.
29.5.2017.
22.6.2017.
43 No 1198/2017, IX ; - 2001 :
26.6.2017.
26.6.2017.
44 No 1354/2017, V - ...,
...
  :
.
1.6.2017.
1.6.2017.
45 No 1492/2017, XVIII - ...,
...
  :
.
16.6.2017.
16.6.2017.
46 No 1585/2017, V - ...,
...
  :
.
16.6.2017.
29.6.2017.
47 No 1589/2017, XVIII ; ... :
.
31.5.2017.
10.6.2017.
48 No 1614/2017, XVIII - , ; . ...,
...
  :
.
19.6.2017.
19.6.2017.
49 No 1632/2017, XVI - ...,
...
  :
28.6.2017.
28.6.2017.
50 No 1862/2017, V - ...,
...
  :
.
26.6.2017.
26.6.2017.
51 No 1194/2013, II . ...,
...,
...,
...
:
20.6.2017.
...
...
...
...
20.6.2017.
52 No 1031/2015, IV . ... :
4.4.2016.
...
22.4.2016.

: -
12.6.2017
178/2016
12.6.2017.
53 No 1545/2015, VII - () ... ... :
20.3.2017.
...
29.3.2017.

:
8.6.2017
147/2017
8.6.2017.
54 No 2251/2015, XI . ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
6.2.2017.
...
...
...
...
...
...
21.2.2017.

: -
5.6.2017
100/2017
5.6.2017.
55 No 2624/2015, VII . ...,
...
:
1.6.2017.
...
...
1.6.2017.
56 No 1339/2016, XI - () ... ... :
13.6.2017.
22.6.2017.
57 No 2072/2016, VII ... . :
23.1.2017.

:
13.6.2017
10111/2017
13.6.2017.
58 No 2249/2016, VII .-9.-.. :
5.4.2017.

:
13.6.2017
10129/2017
13.6.2017.
59 No 2265/2016, II - :
29.3.2017.

:
7.6.2017
10122/2017
7.6.2017.
60 No 2273/2016, XIV . ... :
6.3.2017.
...
17.3.2017.

: -
6.6.2017
98/2017
6.6.2017.
61 No 2300/2016, VII ... :
10.5.2017.
13.6.2017.
62 No 2308/2016, VII ... :
23.3.2017.

:
13.6.2017
10139/2017
13.6.2017.
63 No 77/2017, XIII "" :
10.3.2017.

:
2.6.2017
10118/2017
2.6.2017.
64 No 98/2017, VII ... . . :
11.4.2017.

:
8.6.2017
10140/2017
23.6.2017.
65 No 99/2017, II ... :
12.5.2017.
22.6.2017.
66 No 159/2017, XV ... . . :
21.3.2017.

:
16.6.2017
10113/2017
16.6.2017.
67 No 175/2017, VII ... . :
3.5.2017.
2.6.2017.
68 No 192/2017, XI .. :
12.5.2017.
1.6.2017.
69 No 321/2017, XIII ... . :
11.5.2017.
15.6.2017.
70 No 346/2017, XI . - :
23.3.2017.

:
16.6.2017
10112/2017
16.6.2017.
71 No 354/2017, XV ... :
13.4.2017.

:
14.6.2017
10151/2017
14.6.2017.
72 No 355/2017, XV ... :
28.4.2017.

:
14.6.2017
10150/2017
14.6.2017.
73 No 363/2017, VII ... . . :
10.5.2017.
1.6.2017.
74 No 405/2017, II ... . :
25.5.2017.
15.6.2017.
75 No 480/2017, II ... . :
31.5.2017.
22.6.2017.
76 No 516/2017, X ... :
23.5.2017.
10.6.2017.
77 No 524/2017, XIV ... :
25.4.2017.
6.6.2017.
78 No 538/2017, XV ... :
5.6.2017.
27.6.2017.
79 No 549/2017, VII .-.. .. :
25.5.2017.
13.6.2017.
80 No 596/2017, XIII .78 . ... :
19.5.2017.
...
19.5.2017.
6.6.2017.
81 No 599/2017, XIV .... . :
19.5.2017.
6.6.2017.
82 No 601/2017, XV . :
22.5.2017.
15.6.2017.
83 No 616/2017, XIV ... :
19.5.2017.
15.6.2017.
84 No 641/2017, XV ... .. :
17.5.2017.
15.6.2017.
85 No 642/2017, III - .. :
.
29.5.2017.
15.6.2017.
86 No 699/2017, XV 1 :
31.5.2017.
23.6.2017.
87 No 700/2017, IV ... :
2.6.2017.
24.6.2017.
88 No 725/2017, XIII .78 . ... :
19.5.2017.
...
19.5.2017.
6.6.2017.
89 No 726/2017, II ... . :
23.5.2017.
14.6.2017.
90 No 730/2017, XV . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
29.6.2017.
29.6.2017.
91 No 731/2017, II . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
6.6.2017.
...
21.6.2017.
92 No 735/2017, IV ... . :
11.5.2017.
13.6.2017.
93 No 755/2017, XIII ... . :
2.6.2017.
24.6.2017.
94 No 787/2017, II ... . . :
31.5.2017.
21.6.2017.
95 No 788/2017, XV ... . :
2.6.2017.
22.6.2017.
96 No 803/2017, XV ... . :
6.6.2017.
24.6.2017.
97 No 807/2017, X . ... :
13.6.2017.
...
13.6.2017.
98 No 812/2017, XIII . ...,
...,
...
:
9.6.2017.
...
...
...
9.6.2017.
99 No 813/2017, XIV . ... :
7.6.2017.
...
9.6.2017.
23.6.2017.
100 No 821/2017, XIV .78 . ... :
5.6.2017.
...
5.6.2017.
21.6.2017.
101 No 830/2017, III . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
7.6.2017.
...
12.6.2017.
23.6.2017.
102 No 839/2017, XI . ... :
12.6.2017.
...
12.6.2017.
103 No 851/2017, VII , . ... :
12.6.2017.
...
12.6.2017.
104 No 854/2017, XV . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
8.6.2017.
...
8.6.2017.
24.6.2017.
105 No 855/2017, XV . ... :
15.6.2017.
...
15.6.2017.
106 No 865/2017, XIV .78 . ... :
5.6.2017.
...
5.6.2017.
21.6.2017.
107 No 869/2017, III . ... :
.
8.6.2017.
...
8.6.2017.
108 No 886/2017, XV . ... :
20.6.2017.
...
20.6.2017.
109 No 896/2017, VII . ... :
5.6.2017.
...
5.6.2017.
110 No 897/2017, XV . ... :
1.6.2017.
...
1.6.2017.
111 No 907/2017, XIII . ... :
5.6.2017.
...
5.6.2017.
112 No 915/2017, IV . ...,
...
:
26.6.2017.
...
...
26.6.2017.
113 No 927/2017, XI . ... :
6.6.2017.
...
6.6.2017.
114 No 936/2017, XIII . ... :
19.6.2017.
...
19.6.2017.
115 No 943/2017, III . ... :
.
15.6.2017.
...
15.6.2017.
116 No 946/2017, II , , , . ... :
13.6.2017.
...
13.6.2017.
117 No 972/2017, XV ... . :
12.6.2017.
12.6.2017.
118 No 973/2017, XIV . ... :
14.6.2017.
...
14.6.2017.
119 No 977/2017, VII , . ... :
19.6.2017.
...
19.6.2017.
120 No 978/2017, XV , . ... :
15.6.2017.
...
15.6.2017.
121 No 986/2017, III . ... :
.
21.6.2017.
...
21.6.2017.
122 No 1036/2017, VII , . ... :
22.6.2017.
...
22.6.2017.
123 No 1092/2017, XV ... . :
21.6.2017.
21.6.2017.
124 No 1097/2017, IV . ... :
26.6.2017.
...
26.6.2017.
125 No 1102/2017, VII . ... :
29.6.2017.
...
29.6.2017.
126 No 1107/2017, XI . ... :
27.6.2017.
...
27.6.2017.
127 No 1111/2017, XV ... . :
27.6.2017.
27.6.2017.