-

1.9.2017. 28.9.2017.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1825/2016, XVII - , ; . ... ...,
.
:
.
21.9.2017.
2 No 1929/2016, VIII ... ...,
...
:
.
21.9.2017.
3 No 2435/2016, VIII ... ... :
.
20.9.2017.
4 No 3213/2016, XVII ... -. :
.
18.9.2017.
5 No 654/2017, IX ; 2004 :
18.9.2017.
6 No 778/2017, VIII ; ... :
.
12.9.2017.
12.9.2017.
7 No 898/2017, VIII ... ... :
.
20.9.2017.
8 No 915/2017, I ... :
25.9.2017.
9 No 929/2017, VIII / , ; 92 ... :
.
27.9.2017.
10 No 1014/2017, VI . 200 ... :
.
15.9.2017.
15.9.2017.
11 No 1065/2017, I , ... :
27.9.2017.
12 No 1078/2017, VIII ... :
.
13.9.2017.
13.9.2017.
13 No 1116/2017, XIX - :
26.9.2017.
14 No 1376/2017, VI /; ; ... :
.
11.9.2017.
15 No 1555/2017, XVII ; ... :
.
15.9.2017.
15.9.2017.
16 No 1624/2017, IX ... - :
21.9.2017.
17 No 1635/2017, I ... :
15.9.2017.
15.9.2017.
18 No 1714/2017, XVIII ...,
...
:
.
19.9.2017.
19 No 1842/2017, XVII ; ... :
.
28.9.2017.
20 No 2074/2017, IX ...,
...,
...
... :
28.9.2017.
21 No 2133/2017, I ... :
27.9.2017.
27.9.2017.
22 No 2214/2017, XVII - ...,
...
  :
.
14.9.2017.
14.9.2017.
23 No 2217/2017, XVII ... ... :
.
28.9.2017.
24 No 2254/2017, VI - , ... ...,
:
.
25.9.2017.
25 No 2270/2017, IX - , ... ... :
21.9.2017.
26 No 2482/2017, VIII - , ; . ... ... :
.
25.9.2017.
25.9.2017.
27 No 2580/2017, V ... ... :
.
20.9.2017.
28 No 2643/2017, VI - , ... ...,
:
.
25.9.2017.
29 No 3121/2017, I ... :
19.9.2017.
30 No 2210/2016, XIII . ... :
27.9.2017.
...
31 No 158/2017, IV . ... :
18.9.2017.
...
32 No 378/2017, XV ... . :
8.9.2017.
33 No 515/2017, XI ... :
20.9.2017.
34 No 527/2017, II ... .. :
21.9.2017.
..
35 No 597/2017, VII .78 . ... :
18.9.2017.
...
18.9.2017.
36 No 669/2017, VII ... . :
27.9.2017.
37 No 881/2017, XI 11 .. :
28.9.2017.
38 No 894/2017, XIV . ...,
...
:
18.9.2017.
...
...
20.9.2017.
39 No 950/2017, XI ... . :
20.9.2017.
40 No 1012/2017, XV ... :
25.9.2017.
41 No 1017/2017, XV ... :
25.9.2017.
42 No 1024/2017, XV ... :
25.9.2017.
43 No 1091/2017, X , . ... :
13.9.2017.
...
13.9.2017.
44 No 1106/2017, VII . ... :
21.9.2017.
...
26.9.2017.
45 No 1110/2017, XI . ... :
12.9.2017.
46 No 1118/2017, XIV ... :
27.9.2017.
47 No 1184/2017, XV . ... :
12.9.2017.
...
12.9.2017.
48 No 1190/2017, XV , . ...,
...
:
5.9.2017.
...
...
13.9.2017.
21.9.2017.
49 No 1190/2017, XV , . ...,
...
:
5.9.2017.
...
...
50 No 1190/2017, XV , . ...,
...
:
26.9.2017.
...
...
51 No 1217/2017, XIV . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
11.9.2017.
...
52 No 1235/2017, XI ... :
27.9.2017.
53 No 1238/2017, VII . ... :
18.9.2017.
...
18.9.2017.
54 No 1257/2017, X , . ... :
20.9.2017.
...
55 No 1291/2017, III . ... :
.
21.9.2017.
...
56 No 1304/2017, II ... . :
26.9.2017.
57 No 1331/2017, IV . ...,
...
:
25.9.2017.
...
...
25.9.2017.
58 No 1344/2017, IV ... . :
11.9.2017.
19.9.2017.
59 No 1359/2017, XIV ... . :
28.9.2017.
60 No 1377/2017, III . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
.
13.9.2017.
...
15.9.2017.
61 No 1382/2017, III . ...,
...
:
.
28.9.2017.
...
...
62 No 1382/2017, III . ...,
...
:
.
28.9.2017.
...
...
63 No 1458/2017, XI .78 . ... :
19.9.2017.
...
64 No 1459/2017, III .78 . ... :
.
14.9.2017.
...
18.9.2017.
65 No 1473/2017, XV . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
13.9.2017.
66 No 1476/2017, II ... . :
27.9.2017.
67 No 1477/2017, II ... . :
27.9.2017.
68 No 1478/2017, XV ... . :
13.9.2017.
69 No 1488/2017, XV .78 . ... :
14.9.2017.
...
14.9.2017.
70 No 1491/2017, XV . ...,
...,
...
:
21.9.2017.
...
...
...
21.9.2017.
71 No 1519/2017, XV .78   ... :
14.9.2017.
...
14.9.2017.
72 No 1536/2017, III :
.
15.9.2017.
15.9.2017.
73 No 1538/2017, III . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... . :
.
8.9.2017.
74 No 1548/2017, I ... :
4.9.2017.
...
4.9.2017.
7.9.2017.
75 No 1556/2017, III , . ... :
.
7.9.2017.
...
76 No 1556/2017, III , . ... :
.
7.9.2017.
...
7.9.2017.
77 No 1571/2017, IV . ... :
15.9.2017.
...
15.9.2017.
78 No 1590/2017, X . ... :
19.9.2017.
...
19.9.2017.
79 No 1600/2017, XIV . ... :
18.9.2017.
...
18.9.2017.
80 No 1608/2017, XV . ... :
19.9.2017.
...
19.9.2017.
81 No 1611/2017, IV ... . :
20.9.2017.
82 No 1664/2017, XV . ... :
21.9.2017.
...
21.9.2017.
83 No 1705/2017, II , . ... :
28.9.2017.
...
28.9.2017.