-
,
1.2.2019. 28.2.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 3991/2014, IX ...,
...
...,
...,
...
:
13.2.2019.
2 No 3429/2017, VI ... ...,
...,
...,
...
:
7.2.2019.
3 No 4152/2017, XVI ... ...,
...
:
6.2.2019.
4 No 318/2018, V ... ... :
6.2.2019.
5 No 347/2018, VIII ...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
13.2.2019.
23.2.2019.
6 No 541/2018, V , - ... :
15.2.2019.
7 No 617/2018, V ... :
6.2.2019.
8 No 786/2018, VI ...,
...
:
8.2.2019.
9 No 794/2018, VI ; ... ... :
27.2.2019.
10 No 1010/2018, I 1 ... :
12.2.2019.
11 No 1322/2018, XVIII ; .() 655/2014 - . ... :
15.2.2019.
12 No 1367/2018, XVIII ...,
...
1990 :
27.2.2019.
13 No 1419/2018, XII ... :
26.2.2019.
14 No 1501/2018, XVI ... :
11.2.2019.
15 No 1564/2018, V ... :
22.2.2019.
16 No 1650/2018, XII ; - :
11.2.2019.
17 No 1810/2018, XVI /; ; ... .. :
13.2.2019.
13.2.2019.
18 No 1881/2018, VI .. ... :
1.2.2019.
19 No 1941/2018, VIII ... :
18.2.2019.
20 No 1993/2018, V ; :
25.2.2019.
21 No 2226/2018, VIII ... ...,
...
:
21.2.2019.
22 No 2244/2018, VI ; 95 :
6.2.2019.
26.2.2019.
23 No 2249/2018, V ... ... :
27.2.2019.
27.2.2019.
24 No 2323/2018, V - :
15.2.2019.
25 No 2339/2018, I - ... :
18.2.2019.
26 No 2483/2018, VI ; , , ... - :
27.2.2019.
27 No 2505/2018, VIII :
15.2.2019.
28 No 2581/2018, XVI ... :
25.2.2019.
29 No 2582/2018, XVI - , ; . ... ... :
18.2.2019.
30 No 2585/2018, XVI ... :
13.2.2019.
13.2.2019.
31 No 2586/2018, XVI ... :
18.2.2019.
32 No 2593/2018, XVI ... ... :
25.2.2019.
33 No 2657/2018, I ; , , ... - :
28.2.2019.
34 No 2680/2018, XII /; ; ... :
18.2.2019.
35 No 2726/2018, I - ... :
7.2.2019.
36 No 2742/2018, XVIII - , ; . ... ... :
5.2.2019.
22.2.2019.
37 No 2775/2018, V ; ... :
26.2.2019.
26.2.2019.
38 No 2778/2018, VI ; ... :
12.2.2019.
39 No 2779/2018, V ; ... ... :
26.2.2019.
26.2.2019.
40 No 2784/2018, XVIII ; , , ... - :
25.2.2019.
41 No 2795/2018, V ... :
5.2.2019.
42 No 2797/2018, VIII ; ... ... :
8.2.2019.
43 No 2816/2018, XVIII ... :
7.2.2019.
44 No 2845/2018, XII - , ; . ... ... :
18.2.2019.
18.2.2019.
45 No 2942/2018, XVIII /; ; ... - :
18.2.2019.
46 No 2968/2018, V ; :
21.2.2019.
47 No 2998/2018, XVI /; ; ... ... :
27.2.2019.
48 No 3045/2018, XVIII ... :
15.2.2019.
49 No 3052/2018, XII ... ... :
20.2.2019.
50 No 3053/2018, XVI - , ; . ... ... :
4.2.2019.
51 No 3055/2018, VIII ... :
19.2.2019.
52 No 3074/2018, I ; ... :
20.2.2019.
20.2.2019.
53 No 3098/2018, I :
20.2.2019.
54 No 3113/2018, XVIII /; ; ... - :
12.2.2019.
55 No 3137/2018, VI /; ; ... :
12.2.2019.
56 No 3170/2018, VIII ... ...,
...
:
19.2.2019.
57 No 3171/2018, VIII ... :
8.2.2019.
58 No 3177/2018, VIII ... :
13.2.2019.
59 No 3190/2018, I ... ... :
21.2.2019.
21.2.2019.
60 No 3197/2018, I ; :
27.2.2019.
61 No 3290/2018, VI /; ; - :
21.2.2019.
62 No 3371/2018, XII ... - ,
...
:
12.2.2019.
63 No 3412/2018, V - , ; . ... ... :
27.2.2019.
27.2.2019.
64 No 3458/2018, VI ... :
12.2.2019.
65 No 3463/2018, VIII ... ... :
26.2.2019.
66 No 3467/2018, XVI ...,
...
:
13.2.2019.
67 No 3477/2018, V ; .() 655/2014 ... :
22.2.2019.
68 No 3535/2018, I - , ; . ... ... :
19.2.2019.
69 No 3589/2018, XVI .. ... :
1.2.2019.
9.2.2019.
70 No 3596/2018, VI 1 .-.. :
22.2.2019.
71 No 3612/2018, XII ... ... :
5.2.2019.
72 No 3641/2018, I /; ; ... - :
14.2.2019.
73 No 3661/2018, VI /; ; 1 :
27.2.2019.
74 No 3696/2018, I - , ... ... :
13.2.2019.
21.2.2019.
75 No 3775/2018, XVIII ... :
25.2.2019.
76 No 3784/2018, I / , ; -. ... :
14.2.2019.
77 No 3876/2018, I ; , , ... - :
6.2.2019.
20.2.2019.
78 No 3896/2018, XVI ... :
12.2.2019.
79 No 3899/2018, I - , ...,
...
... :
26.2.2019.
80 No 3934/2018, VI - , ... ... :
25.2.2019.
25.2.2019.
81 No 3987/2018, I ... :
22.2.2019.
82 No 3/2019, XII - ...,
...
  :
20.2.2019.
20.2.2019.
83 No 17/2019, VIII ; ... - . :
26.2.2019.
84 No 39/2019, XVIII - , ; . ... ... :
21.2.2019.
85 No 40/2019, V - ...,
...
  :
5.2.2019.
5.2.2019.
86 No 43/2019, I - ...,
...
  :
11.2.2019.
11.2.2019.
87 No 54/2019, XII /; ; ... :
12.2.2019.
88 No 68/2019, XVIII ; - 2001 :
11.2.2019.
89 No 112/2019, XVI ; ... ... :
6.2.2019.
15.2.2019.
90 No 220/2019, VIII ... ... :
1.2.2019.
26.2.2019.
91 No 252/2019, I - ...,
...
  :
21.2.2019.
21.2.2019.
92 No 323/2019, XVIII - ...,
...
  :
27.2.2019.
93 No 431/2019, XII /; ; ... . :
11.2.2019.
94 No 432/2019, XVI /; ; ... . :
8.2.2019.
95 No 433/2019, V /; ; ... :
11.2.2019.
96 No 2301/2017, III . ...,
...
:
14.2.2019.
...
...
97 No 829/2018, X . ...,
...
:
11.2.2019.
...
...
98 No 829/2018, X . ...,
...
:
11.2.2019.
...
...
99 No 959/2018, VII . ... :
21.2.2019.
...
28.2.2019.
100 No 984/2018, VIII ... . :
25.2.2019.
101 No 1099/2018, XIII ... ... :
27.2.2019.
102 No 1213/2018, IV ... :
5.2.2019.
103 No 1242/2018, IV ... :
5.2.2019.
104 No 1281/2018, VII ... .. - :
4.2.2019.
105 No 1442/2018, XIV . ...,
...,
...
:
11.2.2019.
...
...
...
11.2.2019.
106 No 1660/2018, VII ".- .." :
6.2.2019.
107 No 1669/2018, VII ..,
- :
1.2.2019.
108 No 1873/2018, IV ... :
5.2.2019.
23.2.2019.
109 No 1943/2018, IV . ... :
14.1.2019.
...
1.2.2019.
110 No 2091/2018, X ... :
22.2.2019.
111 No 2124/2018, XIV . ... :
20.2.2019.
...
20.2.2019.
112 No 2270/2018, III ... . :
18.2.2019.
113 No 2293/2018, II ... . :
7.2.2019.
114 No 2314/2018, III . ... :
21.2.2019.
...
115 No 2328/2018, VII ... :
19.2.2019.
116 No 2329/2018, XV ... :
1.2.2019.
21.2.2019.
117 No 2341/2018, VII . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
21.2.2019.
...
21.2.2019.
118 No 2367/2018, IV ... . :
15.2.2019.
119 No 2373/2018, III ... . :
21.2.2019.
120 No 14/2019, XV ... :
8.2.2019.
121 No 17/2019, XV ... :
20.2.2019.
122 No 22/2019, VII ... . :
11.2.2019.
123 No 44/2019, XIII . ... :
15.2.2019.
124 No 61/2019, XIII . ... :
20.2.2019.
...
125 No 74/2019, XIV :
20.2.2019.
126 No 109/2019, XI . ... :
22.1.2019.
...
22.1.2019.
127 No 110/2019, XI . ...,
...
:
11.2.2019.
...
...
11.2.2019.
128 No 119/2019, XI . :
19.2.2019.
129 No 124/2019, XV . ... :
28.2.2019.
...
28.2.2019.
130 No 135/2019, III .78 . ... :
20.2.2019.
...
25.2.2019.
131 No 155/2019, XV ... . :
20.2.2019.
132 No 161/2019, XIII . ... :
29.1.2019.
...
29.1.2019.
133 No 170/2019, XIII .78 . ... :
20.2.2019.
...
20.2.2019.
134 No 177/2019, III . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) . ... :
28.2.2019.
...
135 No 181/2019, VII . ... :
7.2.2019.
...
7.2.2019.
136 No 185/2019, II ... . . :
22.2.2019.
137 No 190/2019, XIII . ... :
13.2.2019.
...
13.2.2019.
138 No 199/2019, XV ... :
25.2.2019.
139 No 202/2019, III . ... :
6.2.2019.
...
6.2.2019.
140 No 204/2019, XV . ... :
5.2.2019.
...
5.2.2019.
141 No 206/2019, XVIII .. :
1.2.2019.
..
1.2.2019.
5.2.2019.
142 No 209/2019, II . ... :
21.2.2019.
...
21.2.2019.
143 No 210/2019, XIV .78 . ... :
25.2.2019.
...
144 No 231/2019, XV ,
...
. :
27.2.2019.
145 No 232/2019, IV . ... :
8.2.2019.
...
8.2.2019.
146 No 252/2019, II . ... :
12.2.2019.
...
12.2.2019.
147 No 261/2019, II .78 . ... :
26.2.2019.
...
26.2.2019.
148 No 271/2019, XI . ... :
19.2.2019.
...
19.2.2019.
149 No 280/2019, XV ... . :
18.2.2019.
150 No 311/2019, XIII . ... :
22.2.2019.
...
22.2.2019.
151 No 321/2019, III ... . :
22.2.2019.
22.2.2019.
152 No 326/2019, XIV ... :
22.2.2019.
153 No 332/2019, II . ... :
26.2.2019.
...
26.2.2019.
154 No 363/2019, XIV ... . :
28.2.2019.